Työpaja Upseerin SROI-arviointi – kovien ja pehmeiden hyötyjen tarkastelu osoittaa toiminnan kannattavuuden

Tammikuussa 2019 alkanut yhteistyö PSPY:n ja Sospedin välillä huipentui eilen, kun kokoonnuimme kuulemaan Työpaja Upseerin toiminnasta tehdyn arvioinnin lopullisia tuloksia.

Työpajatoiminnan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tutkittiin SROI-menetelmällä (Social Return on Investment). Arviointia varten kerättiin aineistoa haastatteluiden sekä sähköisten kyselyiden avulla, joihin vastasi sekä Upseerin nykyisiä että entisiä asiakkaita, heidän läheisiään, PSPY:n henkilökuntaa ja ulkoisten sidosryhmien edustajia.

Saadussa aineistossa ei tullut lähes lainkaan ilmi negatiivisia mielipiteitä Upseerin toimintaa koskien. Sen sijaan moni asiakas on saanut Upseerilla tulevaisuuteen liittyvää positiivisuutta, ja myös läheiset puhuivat lämmöllä Upseerista ja sen vaikutuksista. SROI-arvioinnin mukaan Upseerin toiminta vaikuttaa myös suuresti siihen osallistuvien hyvinvointiin, elämänhallintaan sekä työ- ja toimintakykyyn ja täten vahvasti myös kuntoutumisen etenemiseen.

Toimintaan osallistuvat kertoivat monista positiivisista muutoksista, joita Upseeri on tuonut tullessaan. Muutokset on mahdollistanut erityisesti Upseerin tarjoama vertaistuki ja yhteisöllisyys, onnistumisen kokemukset, kannustava ilmapiiri sekä omana itsenä hyväksytyksi tuleminen. Selvää on myös, että Upseerin toiminta ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, sillä merkittävä osa osallistujista kertoi ennen Upseeria olleensa yksinäinen ja kotiinsa eristäytynyt – jopa vuosien ajan. Vertaistukea ja yhteisöllisyyttä korostettiin myös esittelytilaisuuden aikana käydyssä keskustelussa.

SROI on kustannushyötyanalyysiin perustuva menetelmä, jonka tavoitteena on selvittää sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset hyödyt yhteiskuntatasolla. Työpaja Upseerin tapauksessa SROI-analyysin avulla selvitettiin, miten ja kuinka paljon toiminta tuottaa vaikutuksia ja hyötyjä sekä asiakkaille että yhteiskunnalle. Jo pelkästään psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksia tarkasteltaessa huomataan, että Upseerin toiminta on kannattavaa ja tuottaa säästöjä.

Kokonaisarvioksi saatiin, että yksi Upseerin toimintaan satsattu euro tuottaa 1,55 euroa. SROI:ssa ei kuitenkaan voida tuottaa vain yhtä lukua, sillä pitää ottaa huomioon yksittäisten analyysiprosessin aikana tehtyjen ratkaisujen vaikutus lopputulokseen. Tämä tarkoittaa herkkyysanalyysin suorittamista, jonka tuloksena suhdeluku asettuu 1,39€ ja 5,74€ välille. Joka tapauksessa siis Upseerin toiminnalla on suuri positiivinen merkitys – eikä ainoastaan yksilön hyvinvoinnin kannalta, vaan myös taloudellisesti.

 

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (PSPY) on työskennellyt mielen hyvinvoinnin hyväksi jo 30 vuotta. Tarjoamme asumispalvelua, työ- ja päivätoimintaa sekä matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaa.

Sosiaalipedagogiikan säätiö (Sosped) on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, jonka missiona on vahvistaa yksilön hyvinvointia vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. www.sosped.fi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.